Ngưng hiệu lực của thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT và thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT

Ngưng hiệu lực của thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT và thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT

Ngưng hiệu lực của thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022. Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Và thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 6 năm 2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Căn cứ pháp lý

 • Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;
 • Căn cứ Luật Đầu tư số 64/2020/QH14;
 • Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11;
 • Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtsố 80/2015/QH13;
 • Căn cứ Luật sửađổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 63/2020/QH14;
 • Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP;
 • Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP;
 • Căn cứ Nghị định số 35/2021/NĐ-CP;
 • Căn cứ Nghị định số86/2017/NĐ-CP;
 • Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu;

Ngưng hiệu lực thi hành

– Ngưng hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2022 đến ngày 15 tháng 9 năm 2022, trừ quy định về lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa chia thành nhiều phần quy định tại khoản 1 Điều 37.

– Ngưng hiệu lực quy định về lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa chia thành nhiều phần quy định tại khoản 1 Điều 37 từ ngày 01 tháng 8 năm 2022 đến ngày 01 tháng 01 năm 2023.

– Đối với Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngưng hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2022 đến ngày 15 tháng 9 năm 2022.

Điều khoản chuyển tiếp

Trong thời gian ngưng hiệu lực của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT, các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định sau đây tiếp tục có hiệu lực thi hành:

 • Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn.
 • Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.
 • Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.
 • Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn.
 • Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
 • Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
 • Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.
 • Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
 • Các Điều 7, 8, 9, 10 và 13 Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầuvề lựa chọn nhà đầu tư.
 • Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất.

Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa chia thành nhiều phần:

 • Đối với gói thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu trước ngày 01 tháng 01 năm 2023, việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo hồ sơ mời thầu đã phát hành và các quy định của pháp luật có hiệu lực tương ứng tại thời điểm đó;
 • Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, gói thầu đã phê duyệt không áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và chưa phát hành hồ sơ mời thầu thì tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trên cơ sở bảo đảm lộ trình quy định tại Điều 37 của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT. Trong trường hợp này, người có thẩm quyền không phải điều chỉnh lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022.

Di Tư vấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0971906090
SMS: 0971906090 Message facebook Zalo: 0971906090