THÔNG BÁO  VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI SANG HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA MỚI

THÔNG BÁO  VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI SANG HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA MỚI

Từ ngày 16/9/2022, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống)  mới sẽ vận hành chính thức theo quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT và Thông  tư 16/2022/TT-BKHĐT. Để đảm bảo hoạt động đấu thầu trên Hệ thống mới hiệu quả,  đề nghị các cơ quan/đơn vị thực hiện tốt công tác chuẩn bị, cụ thể.

Trước ngày 16/9/2022

– Bên mời thầu, nhà thầu tiếp tục thực hiện việc đăng tải  thông tin và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia  tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn theo các Thông tư số  04/2017/TT-BKHĐT, 05/2018/TT-BKHĐT, 11/2019/TT-BKHĐT và 05/2020/TT-BKHĐT.

– Bên mời thầu, nhà thầu tiếp tục thực hiện cập nhật, xác  nhận thông tin tài khoản được chuyển đổi trên hệ thống mới theo các hướng dẫn  tại địa chỉ https://muasamcong.gov.vn/.

Tài khoản gồm tên và mật khẩu đăng nhập (kèm theo hướng dẫn  xác nhận, cập nhật thông tin tài khoản) trên hệ thống mới của bên mời thầu, nhà  thầu đã được gửi vào địa chỉ e-mail người phụ trách nghiệp vụ đấu thầu của bên  mời thầu, nhà thầu từ ngày 01/7/2022. Trường hợp chưa nhận được email chuyển đổi  tài khoản hoặc cần thay đổi e-mail nhận thông báo chuyển đổi tài khoản, bên mời  thầu, nhà thầu liên hệ Tổng đài hỗ trợ người dùng, số điện thoại 1900.6126 để  được hỗ trợ.

– Bên mời thầu, nhà thầu chuẩn bị chứng thư số (CTS) công  cộng để đăng ký sử dụng CTS công cộng trên Hệ thống mới: Hệ thống mới sử dụng  CTS công cộng do các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng  cấp. Các cơ quan/đơn vị tham gia đấu thầu trên Hệ thống mới cần trang bị CTS  công cộng (còn hoạt động) và thực hiện đăng ký sử dụng chứng thư số trên Hệ  thống mới để thực hiện các nghiệp vụ xác thực, ký số, bảo mật thông tin trong  quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

– Nhà thầu thanh toán các khoản nợ phí trên Hệ thống cũ: Nhà  thầu cần phải hoàn thành nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ chi phí lựa chọn nhà  thầu trên Hệ thống với Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia. Từ ngày 16/9/2022,  Hệ thống mới sẽ cập nhật trạng thái tài khoản tham gia Hệ thống theo trạng thái  thanh toán các khoản phí theo quy định, cụ thể: Hết thời hạn thanh toán chi  phí theo quy định mà nhà thầu không thanh toán chi phí thì tài khoản của nhà  thầu trên Hệ thống bị chuyển sang trạng thái tạm ngừng và nhà thầu không được  thực hiện các giao dịch liên quan trên Hệ thống cho đến khi hoàn thành trách  nhiệm thanh toán chi phí theo quy định.

Việc thanh toán trên Hệ thống cũ sẽ ngừng hoạt động từ 18h  ngày 15/9/2022 và bắt đầu thanh toán trên Hệ thống mới từ 8h ngày 16/9/2022.

– Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và  hướng dẫn sử dụng về đấu thầu qua mạng trên Hệ thống.

Các quy định pháp lý mới về đấu thầu qua mạng gồm: Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT; Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT; Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT.

Từ ngày 16/9/2022

Đối với gói thầu đã được phê duyệt áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và lập E-HSMT theo quy định của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT:

  • Trường hợp gói thầu đã đăng tải E-HSMT lên Hệ thống cũ trước ngày 16/9/2022 thì việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo E-HSMT đã  đăng tải và các quy định của pháp luật điều chỉnh tương ứng. Trong trường hợp  này, việc mở thầu, đăng tải thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu trên Hệ  thống cũ tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn được thực hiện bằng chứng thư số  chuyên dùng do Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia cấp;
  • Trường hợp gói thầu chưa lập E-HSMT hoặc đã lập, phê duyệt E-HSMT nhưng chưa đăng tải E-HSMT lên Hệ thống cũ thì phải sửa đổi, phê duyệt  lại E-HSMT theo quy định của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT và thực hiện đăng tải  trên Hệ thống mới tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn.

Đối với gói thầu đã được phê duyệt không áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng:

  • Trường hợp gói thầu đã đăng tải hồ sơ mời thầu lên Hệ thống cũ trước ngày 16/9/2022 thì việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo hồ sơ mời  thầu đã phát hành và các quy định của pháp luật điều chỉnh tương ứng;
  • Trường hợp gói thầu chưa lập hồ sơ mời thầu hoặc đã lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu trước ngày 16/9/2022 nhưng chưa đăng tải hồ sơ mời thầu  lên Hệ thống cũ thì phải sửa đổi, phê duyệt lại hồ sơ mời thầu theo quy định tại  khoản 8 Điều 39 của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT và thực hiện đăng tải trên Hệ  thống mới tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn.

Bên mời thầu, nhà thầu chưa thực hiện cập nhật, xác nhận thông tin tài khoản được chuyển đổi trên Hệ thống mới tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Mục I.

Bên mời thầu, nhà thầu tiếp tục nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và hướng dẫn sử dụng về đấu thầu qua mạng trên Hệ thống theo hướng dẫn tại Khoản 5 Mục I.

Di Tư vấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0971906090
SMS: 0971906090 Message facebook Zalo: 0971906090